Years served by OU Presidents

1

NAGAOKA Hantaro

May 1931 - Jun. 1934

2

KUSUMOTO Chozaburo

Jun. 1934 - Feb. 1943

3

MAJIMA Toshiyuki

Feb. 1943 - Feb. 1946

4

YAGI Hidetsugu

Feb. 1946 - Dec. 1946

5

IMAMURA Arao

Dec. 1946 - Dec. 1954

6

SHODA Kenjiro

Dec. 1954 - Dec. 1960

7

AKABORI Shiro

Dec. 1960 - Dec. 1966

8

OKADA Minoru

Dec. 1966 - May 1969

9

KAMAHORA Juntaro

Aug. 1969 - Aug. 1975

10

WAKATSUKI Tetsuo

Aug. 1975 - Aug. 1979

11

YAMAMURA Yuichi

Aug. 1979 - Aug. 1985

12

KUMAGAI Nobuaki

Aug. 1985 - Aug. 1991

13

KANAMORI Junjiro

Aug. 1991 - Aug. 1997

14

KISHIMOTO Tadamitsu

Aug. 1997 - Aug. 2003

15

MIYAHARA Hideo

Aug. 2003 - Aug. 2007

16

WASHIDA Kiyokazu

Aug. 2007 - Aug. 2011

17

HIRANO Toshio

Aug. 2011 - Aug. 2015

18 (current)

NISHIO Shojiro

Aug. 2015 - present

share !